Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

  • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
  • Deelname is geheel op eigen risico.
  • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
  • Mocht het evenement vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld zijn. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
  • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
  • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
  • Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
  • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
  • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
  • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
  • Deelnemers geven met middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door sponsoren van de Tour d’Utrecht voor promotiedoeleinden en evenementen.

  Specifieke regels pelotonstochtdeel (de eerste 28 km):

  • De pelotonstocht is geen wedstrijd maar een non-stop toertocht.
  • Bedrijventeams fietsen vooraan mee in het peloton.
  • Er wordt gereden met een gemiddelde snelheid van 27 km per uur.
  • Het peloton wordt begeleid door politie en wegkapiteins en rijdt over autovrij gemaakte wegen.
  •  De wegkapiteins zijn herkenbaar aan de afwijkende shirts. Aanwijzingen van deze wegkapiteins altijd opvolgen.
  • Altijd achter de wegkapiteins blijven.
  • Aanwijzingen wegkapiteins altijd opvolgen.
  • Ligfietsers mogen wel deelnemen aan de 75, 110 en 150 km maar kunnen niet deelnemen aan het pelotonstochtsdeel.
  • Bij deelname op een racefiets is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
  • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
  • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
  • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.
  • Alle routes zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en toestemming vanuit alle betrokken gemeentes.

© 2017 Tour d'Utrecht

Back to top